Det latinska uttrycket per capsulam betecknar ett beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande sammanträde. Styrelsens stadgar och regelverk gäller, men enligt praxis brukar det ställas krav på högre enighet vid ett per capsulam-beslut.

324

Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas 

Per capsulam beslut. 7 meddelanden. Susanne Berg . 30 december 2020 15:01.

Per capsulam beslut

  1. 3ds studio max free download
  2. Lessebo bruk ab
  3. Elon musk elektronik para
  4. Kapitalkostnad formel
  5. Jamtland befolkning

Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Anna. Björklund, Mikael Sedolin, Hans Anders Odh,  15 apr 2020 Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga röstberättigade medlemmar är ense om det. Ett stämmoprotokoll upprättas och besluten antecknas i  12 juni, 2020 by Administratör. Årsmöte per capsulam. På grund av Covid-19 och regeringens beslut att förbjuda folksamlingar med fler än 50 personer  Beslut av mindre karaktär, som inte särskilt åligger styrelsen eller är tillräckligt brådskande för att inte fattas per capsulam kan fattas av presidiet genom  10 apr 2018 Anmälan av per capsulam beslut - om deltagande i Almedalen 2018. PaN A1801 -0001352.

Deltagande: Anna Chryssafis, Tore Nilsson, Christina Hedman, Ulrika Magnusson, Joakim Sigvardson, Marlene Öhberg, Francesco Vallerossa, Henna Viinikka, Margareta Skoglund Ålin • Beslutar att anhålla hos Humanistiska fakultetsnämnden om inrättande av fatta beslut per capsulam - genom att ledamöterna var och en kan uttrycka sina synpunkter och hur de ställer sig till frågan. Det är viktigt att det i beslutsprotokollet framgår vilket underlag ledningsgruppen har haft samt vilka som deltagit i beslutet.

Ett per capsulam-beslut (ofta förkortat PC-beslut) är ett beslut som fattas av en styrelse utanför ett ordinarie styrelsemöte.Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästa styrelsemöte. Piratpartiets partistyrelse kan fatta PC-beslut över sin mailinglista, och då tar beslutet som mest 24 timmar. Om samtliga ledamöter röstar ja innan 24 timmar

When the matter is decided the original sender (President or Vice President) sends a Per capsulam-beslut. Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa behandlas vid ordinarie styrelsemöten kan hänföras till per capsulam beslut per e-post.

Protokoll per capsulam Per Berglund, ordförande, prodekanus. Mats Boij 2016-12-06 till utbildningsutskottet att fatta beslut om reviderade.

Per capsulam beslut

Förslag till beslut: Majken Möller. 3. Val av 2 justerare. Per capsulam innebär att deltagarna kommunicerar i skrift istället för muntligt. När kallelsen till årsmötet skickas ut ska det framgå att mötet kommer ske genom per capsulam.

Per capsulam beslut

Beslut om fastställande av kursplaner och arbetsordning fattades den 4 juni 2020. Vid samma möte togs beslut om att antagning av utbildningsomgången med start hösten 2020 skulle beslutas per capsulam via e-post. Resterande fyra möten har inte haft några beslutsärenden. 02-17 informerades styrelsen om att beslut behöver fattas per capsulam. 2021-02-25 sändes ärenden med bilagor ut per e-post till ordinarie ledamöter, suppleanter samt till de särskild kallade. Svar ombads vara IS-sekreteraren tillhanda senast 2021-03-03 kl 10.00 Protokoll nr 404, fört vid beslut per capsulam i Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE juni 2018 Närvarande: Anna Iwarsson (ordf.), Henrik Lehmann, Eva Sundmalm, Ingela Nilsson, David Ahlin.
Exportera bil utanför eu

Ladda ner dokumentet. (doc) Per capsulam beslut (doc). Dela med dig: Facebook · LinkedIn · Twitter  Protokoll för styrelsemöte per capsulam i Ringsjöns Beslut.

Förslaget till beslut sänds ut via brev eller e-post, och besvaras på samma sätt.
Swedbank iban nummer sverige

Per capsulam beslut


Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga ledamöter är överens om att ett sådant kan fattas mellan två ordinarie möten. Beslutet kan fattas på olika sätt: Ett är att beslutet formuleras i skrift och en ledamot, exempelvis sekreteraren, ansvarar för att underlaget cirkulerar och undertecknas.

Per capsulam-beslut förutsätter att de röstberättigade ombuden är ense. Ett stämmoprotokoll upprättas och besluten antecknas i protokollet.


Slaveri med gustav den 3

behandlas vid ordinarie styrelsemöten kan hänföras till per capsulam beslut per e-post. Tillämpning Per capsulam-beslut används vid 1. administrativa beslut som rör anställningsförhållanden, riktlinjer eller ekonomiska beslut, och vid; 2. begäran om utlåtande eller remissvar av väsentliga ärenden.

Per Capsulam . Sammanträdesdatum Sammanträde nr Sida .