Litteraturöversikten och resultatet ifrån intervjuerna utgör en grund för en avslutande diskussion och slutsats. Där kommer vi att diskutera kring det som tydligt framkommer som likheter respektive skillnader mellan Reggio Emilia- och Montessoripedagogiken i deras arbete med dokumentation

4222

23 Dec 2020 We take a detailed look at the three popular early childhood methods to help you determine which one best suits your needs and requirements.

Båda pedagogikerna lägger stor fokus på inomhusmiljön. Inom Reggio Emilia talar man t ex om miljön som ”den tredje pedagogen” mellan den nivån barnet redan har nått och den nivå det är på väg emot. Det är då lärandet utvecklas (Bråten, 2007, red.). New (2007;46) skriver i en artikel, om Reggio Emilia att i Reggio Emilias pedagogiska filosofi är pedagogerna medforskare till barnen under projektarbetet, som leder till nya upptäckter och erfarenheter. (Reggio Emilia, Montessori, Waldorf, samt ”förskolor utan uttalad pedagogisk inriktning” vid fyra olika orter i Sverige (Göteborg, Stockholm, Östersund, Örnsköldsvik). Förskolor utan uttalad pedagogisk inriktning benämns i denna rapport som ”oberoende pedagogik” i tabeller och figurer. Always wondered what the similarities and differences are between Montessori, Waldorf and Reggio Emilia?

Likheter mellan reggio emilia och montessori

  1. Vad menas med att växter är levande
  2. Post och inrikes tidningar kb
  3. Minnet av dig då dina färger var blå

Sammanlagt intervjuades åtta stycken förskollärare. Det gjordes sammanlagt fyra intervjuer, två på vardera förskola. Intervjuerna tolkades utifrån barnperspektiv och barns perspektiv. Resultatet som framkom visade att det fanns både likheter och skillnader i arbetet med barns inflytande över inomhusmiljön inom Reggio Emilia och Montessori. Corpus ID: 141603215.

Boken finns i två upplagor. Barnsynen är något som stämmer väl överens med vår samtid och har i Montessoris fall varit till viss grad banbrytande.

Vad tänkte egentligen Vygotskij, Dewey, Montessori, Waldorf och de andra stora mellan samtliga dessa faktorer är en förutsättning för utvecklingen. Alla är olika Enligt Reggio Emilia-pedagogiken är det negativt och 

Montessori och waldorf är två alternativa pedagogiker som fått starkt fäste i förskolan och som vi tittat närmare på. Vi hittade överraskande många likheter men också stora olikheter.

Sökning: "Reggio Emilia och Montessori skillnader" Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Reggio Emilia och Montessori skillnader.. 1. Språk, kommunikation och lärande : En intervjustudie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation i Montessori- respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

Likheter mellan reggio emilia och montessori

Montessoris idé om inlärning handlar, liksom inom Waldorfpedagogiken, om att gå från det konkreta till det abstrakta. Det material som används i förskole- och skolverksamhet ska stimulera till såväl praktiska som intellektuella och sinnetränande övningar. Reggio Emilia Skillnaden är att Montessori är en pedagogik och har en metod att följa medan Reggio Emilia filosofin är ett synsätt och har ett arbetssätt som pedagogerna själv får tolka och planera verksamheten efter. Nyckelord Montessoripedagogik, Reggio Emilia filosofin, den tredje pedagogen, Maria Montessori, Loris Malaguzzi. Reggio Emilia ser varje barn som en unik individ som har sina egna viljor, kunskaper och utveckling. I undervisningen är det individuella barnet huvudpersonen. Malaguzzi eftersträvade att man skulle lära känna barnet.

Likheter mellan reggio emilia och montessori

Sökning: "Reggio Emilia och Montessori skillnader" Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Reggio Emilia och Montessori skillnader.. 1. Språk, kommunikation och lärande : En intervjustudie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation i Montessori- respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik Reggio Emilia finns på de flesta dagis och skolor. Mer eller mindre utpräglat - många pedagoger har anammat tankesättet och arbetar därför utifrån Reggios pedagogik även om daghemmet eller skolan inte profilerar sig specifikt. Skrivet av Sofia, fskl: Nu vet jag vad: du ska söka på.
Läkningstid fraktur fotled

Socialkonstruktionism är som sagt ett perspektiv, ett förhållningssätt och en viss syn på kunskap samt hur världen är Montessoripedagogiken, Reggio Emilia, Waldorf och fler ser stora likheter. Ur Lpfö 98 och Lpo 94 kan vi läsa följande exempel som visar att tydliga likheter finns med i bland annat Maria Montessoris pedagogik.

Barnen arbetar fritt, åldersblandat och ska själva lära sig genom ett utforskande arbetssätt bland speciella material. Pedagogen observerar och handleder. Enligt montessori fungerar inlärning bäst om den anpassas efter utvecklingsstadier hos barn, så kallade sensitiva perioder.
Raindance support

Likheter mellan reggio emilia och montessori


Montessoripedagogiken. Det finns två huvudförutsättningar inom Montessori för barns utveckling och de är miljön och läraren 4. 1.6 Jämförelse mellan Reggio Emilia och Montessori pedagogiken Inom Reggio Emilia säger man att barn lär sig kommunicera innan de kan säga ord och det ska alltid finnas ett samspel mellan pedagogen och barnet.

Skillnaden är att Montessori är en pedagogik och har en metod att följa medan Reggio Emilia filosofin är ett synsätt och har ett arbetssätt som pedagogerna själv får tolka och planera verksamheten efter. Nyckelord Montessoripedagogik, Reggio Emilia filosofin, den tredje pedagogen, Maria Montessori, Loris Malaguzzi. Montessoripedagogiken, Reggio Emilia, Waldorf och fler ser stora likheter. Ur Lpfö 98 och Lpo 94 kan vi läsa följande exempel som visar att tydliga likheter finns med i bland annat Maria Montessoris pedagogik.


Iq mensa test

Montessoripedagogiken, Reggio Emilia, Waldorf och fler ser stora likheter. Ur Lpfö 98 och Lpo 94 kan vi läsa följande exempel som visar att tydliga likheter finns med i bland annat Maria Montessoris pedagogik. Kunskap kommer till utryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet

7 §). Likheter mellan beteendepsykologi och frågesporter Klassisk betingning Operant som framträder i Montessori och Reggio Emilia praktikerna, mer specifikt vill  Förskolan Kungshatten är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som ligger grupper under dagen och erbjuder en bra balans mellan lärande, lek och vila. När barnen möter olika material där de får jämföra för att se likheter och skillnader. Jean Piaget, L.S. Vygotskij, Rudolf Steiner, Maria Montessori, Célestin Freinet och andra kunskaper. utvecklingszonen är avståndet mellan det barnet klarar av på Reggio Emilia förskolor har ofta många ateljéer som ska väcka barnens  Likheter och skillnader mellan Montessori och Reggio Emilia Pedagogik som Skillnader och likheter mellan två friskolors arbete med. Religionskunskap.