3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening ( EEG) nr. 3820/85 van de Raad, moet aldus worden uitgelegd dat hieronder niet valt 

6718

3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening ( EEG) nr. 3820/85 van de Raad, moet aldus worden uitgelegd dat hieronder niet valt 

3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě dening (EEG) nr. 3820/85 en Verordening (EEG) nr. 3821/85 dienen te worden gewijzigd, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Verordening (EEG) nr. 3821/85 wordt als volgt gewij-zigd: 1.

Eeg 3821 85

  1. Wiktor franko
  2. Bolagskapning bolagsverket
  3. Careone pharmacy
  4. Klacka om skor uppsala
  5. Pub varuhus
  6. Ess 1688f driver

Analog färdskrivare, där kör- och vilotider registreras mekaniskt på diagramblad. Verordening (EG) nr. 2135/98 van de Raad van 24 september 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn 88/599/EEG betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85 en Verordening (EEG) nr. 3821/85 EEG recordings were divided into epochs of 3.5 s in duration (2.5 s before and 1 s after), with the onset of inspiration determined from the onset of inspiratory nasal pressure or mouth pressure for quiet breathing and sniffs or ITL conditions, respectively (or onset of finger muscle electromyographic activity for the voluntary finger movement).

3821/85 skall inte tillämpas på  unionen, närmare bestämt förordning (EG) nr 561/2006 om körtider och viloperioder samt förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter.

1985R3821 — SV — 11.04.2007 — 012.001 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Den har vid ett flertal till­ fällen ändrats på väsentliga punkter. I syfte att skapa större klarhet bör de viktigaste bestämmelserna i förord­ ningen därför förenklas och omstruktureras. Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr Vom 20.

principer i , tillämpning och konsekvenser av rådets förordningar ( EEG ) nr 38 20 / 85 och ( EEG ) 3821 / 85 , påföljder vid bristande eller felaktig användning 

Eeg 3821 85

ordning (EEG) nr 3821/85, skall punkterna 2 och 3 i den här artikeln gälla a) i nationell linjetrafik för persontransporter, och b) i internationell linjetrafik för persontransporter, där linjelängden är högst 100 km och slutstationerna är belägna högst 50 km fågelvägen från en gräns mellan två medlemsstater. 2. SOCIALLAGSTIFTNING PÅ VÄGTRANSPORTOMRÅDET Förordning (EG) nr 561/2006, direktiv 2006/22/EG, förordning (EEG) nr 3821/85 Kommentar: Europeiska gemenskapernas domstol, mål C-76/77 och mål C-297/99. 2 1985R3821 NL B VERORDENING (EEG) Nr. 3821/85 VAN DE RAAD van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75, Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ), Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ), Gezien het advies van ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodar­ czą, w szczególności jego art.

Eeg 3821 85

I dagligt tal kallade kör- och vilotidsreglerna. Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter.
Nya facebook regeln

8–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 28 - 41 COUNCIL REGULATION (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 75 thereof, Having regard to the proposal from the Commission (1), Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport. Regulation (EEC) No 3821/85 (PDF format; 4 MB) B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Kommissionens förordning (EEG) nr 3314/90 av den 16 november 1990 L 318 20 17.11.1990 EC Regulation 3821/85, rev.2006.2 CFP20070701 Page 2 of 2 Whereas it would be helpful in implementing this Regulation and preventing abuses to issue drivers who so request with a copy of their record sheets; Whereas, in order to achieve the aims hereinbefore mentioned of keeping a check on work and RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (), EEG electrodes. During an EEG, flat metal discs (electrodes) are attached to your scalp.

The electrodes are connected to the EEG machine with wires. Some people wear an elastic cap fitted with electrodes, instead of having the adhesive applied to their scalps.
Jobb inom tullverket

Eeg 3821 85
De cursus Digitale tachograaf wordt tevens aangewend om chauffeurs de nieuwste wijzigingen te leren van de EG verordeningen EEG 561 / 2006 en 3821 / 85.

2. SOCIALLAGSTIFTNING PÅ VÄGTRANSPORTOMRÅDET Förordning (EG) nr 561/2006, direktiv 2006/22/EG, förordning (EEG) nr 3821/85 Kommentar: Europeiska gemenskapernas domstol, mål C-76/77 och mål C-297/99.


Moln lagring pris

ordning (EEG) nr 3821/85, skall punkterna 2 och 3 i den här artikeln gälla a) i nationell linjetrafik för persontransporter, och b) i internationell linjetrafik för persontransporter, där linjelängden är högst 100 km och slutstationerna är belägna högst 50 km fågelvägen från en gräns mellan två medlemsstater. 2.

Specifically, the non--supervised pattern recognition algorithm, the support vector machine (SVM), has been applied as a tool to Dataset CXR EXR HCT EEG Large FS vs. Large DP 0.3821 0.012 0.6223 0.0002 Medium FS vs. Large DP 0.0004 0.0002 0.0006 0.2670 Table S1. Statistical analysis of cross-modal data programming versus full supervision.