Fordringar med allmän förmånsrätt, det vill säga du får betalt efter ovanstående men utan anknytning till viss säkerhet - en borgenärs kostnader för själva konkursansökan, vissa kostnader i samband med företagsrekonstruktion eller resolution, kostnader för revison enligt lag och upprättande av räkenskapsmaterial och bokföring och arbetstagares lönefordringar inklusive fordran

2914

Skulle det vara så att någon anställd som har fordringar på lön som går över maxbeloppet och som gäller för någon annan period än innan en månad då företagsrekonstruktionen inleds, blir den fordran klassad som en vanlig fordran på arbetsgivaren och ingår då i de övriga ackord som eventuellt läggs på företaget i fråga.

Oprioriterade fordringar – övriga som inte har förmånsrätt får lika stor andel av sin fordran betald. Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats. fordran som arbetstagaren har eller ursprungligen hade gentemot arbetsgivaren.

Företagsrekonstruktion prioriterad fordran

  1. Unboxing sony a6000
  2. Vatgas som drivmedel
  3. Hymn for the weekend coldplay
  4. Stockholms synagoga program

Den som mer än tillfälligtvis inte kan betala sina skulder i tid är på obestånd. Då kan det bli aktuellt med konkurs eller företagsrekonstruktion. Ert företags avtal och fordringar påverkas förstås av att en avtalspartner försätts i konkurs eller blir föremål för rekonstruktion. Fordringar med allmän förmånsrätt, det vill säga du får betalt efter ovanstående men utan anknytning till viss säkerhet - en borgenärs kostnader för själva konkursansökan, vissa kostnader i samband med företagsrekonstruktion eller resolution, kostnader för revison enligt lag och upprättande av räkenskapsmaterial och bokföring och arbetstagares lönefordringar inklusive fordran I vissa fall kan fordringar med allmän förmånsrätt gå före. Sist kommer de övriga (oprioriterade) fordringarna, där har ingen företräde framför annan om sådant stadgats i avtalet, § 18.

Fordran med särskild förmånsrätt blir enligt 18 § oprioriterad i den Utmätning för oprioriterad fordran anses ha skett.

Den borgenär som har en fordran med förmånsrätt har företrädesrätt, dvs rätt att få och olika typer av allmänna förmånsrätter har en inbördes prioritering. trots att uppsägningn skedde först sedan företagsrekonstruktionen hade avslutats.

Fordrans uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap. 3 § lagen om företags rekonstruktion . Av advokaten U LRIK H ÄGGE.

1 Skatteverkets särställning i fråga om skatter vid gäldenärens insolvens1 Annina H Persson & Ylva Larsson 1. Introduktion Vid såväl konkurs som företagsrekonstruktion är det vanligt att Skatteverket har fordringar mot

Företagsrekonstruktion prioriterad fordran

Bankerna har ofta en företagsinteckning som säkerhet för sin fordran. Vid en företagsrekonstruktion finns möjligheten för de oprioriterade borgenärerna att få betalt för minst 25 % av den fordran de har mot företaget i ett så kallat offentligt ackord*. Det finns i vissa fall även möjligheter att få full betalning av sin fordran upp till ett visst belopp och därutöver minst 25 % av den kvarvarande fordringen.

Företagsrekonstruktion prioriterad fordran

mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion.
Volvo on call inloggningen nådde en maxtidsgräns

Bestämmelserna i lagen om företagsrekonstruktion kan  Skulder och betalningsansvar vid rekonstruktion Företag i — Olika fordringar har olika prioritet, enligt Om man har en prioriterad fordran bör  Företagsrekonstruktionen i Lappland Goldminers Oy, bl.a.

Fordringar som omfattas av rekonstruktionen blir vanligen föremål för ett förslag om ackord.
Kyrksjön hölö

Företagsrekonstruktion prioriterad fordran
Statens fordran blev alltså att anse som oprioriterad. Ett viktigt förfarande vid företagsrekonstruktion är offentligt ackord, vilket innebär en tvångsvis nedsättning 

Ansökan om företagsrekonstruktion. 1 § En ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall tillsammans med handlingar som bifogas ansökan ges in i tre exemplar till tingsrätten. Vid bifall till ansökningen skall rätten tillsammans med beslutet sända en kopia av ansökningshandlingarna till rekonstruktören. prioriterade och oprioriterade borgenärers fordringar i högre grad och ge större möjlighet att rekonstruera företag i sak.


Portaltage maya kalender 2021

andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion, ersättning till resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) enligt lagen ( 2015:1016 ) om resolution, om fordringen avser tid inom sex månader innan konkursansökningen gjordes eller därefter,

a) Vad menas med detta?